Warunki użytkowania

Ustalenia umowne dotyczące korzystania z aplikacji internetowej Mergado (warunki użytkowania).

Strony umowy:

 1. Mergado technologies, s. r. o., Pavlovská 12, 623 00, Brno, IČ: 03570061, (dalej jako   „Administrator“).
 2. Osoba (fizyczna czy prawna), która zamówiła usługi od ADMINISTRATORA w oparciu o te warunki (dalej jako „Użytkownik“).

Preambuła

Poniższy tekst to “ustalenia umowne”, które są wiążące dla obu stron umowy po zaznaczeniu pola “zgadzam się” przez Użytkownika Mergado. W przypadku naruszenia niniejszej umowy przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do zastosowania środków przewidzianych w niniejszej umowie.

Przedmiot umowy

 • Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji, lub sublicencji na korzystanie z aplikacji Mergado, która służy do optymalizacji reklamy produktu na serwerach takich jak  Zboží.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Google.com itp. Usługa obejmuje również opcjonalnie część aplikacji Mergado. Niektóre z nich mogą być tworzone przez zewnętrznych dostawców (dalej jako “aplikacje Mergado”).
 • Know - how dotyczący aplikacji Mergado jest częścią tajemnicy handlowej i jest chroniony prawem autorskim.

Prawa i obowiązki

 • Administrator udziela Użytkownikowi  licencji na korzystanie z aplikacji Mergado.
 • Jeśli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z dodatkowych aplikacji Mergado, które zostały utworzone przez osobę trzecią to Administrator przyznaje sublicencję na takich samych warunkach jak w przypadku licencji Mergado.
 • Licencja jest niewyłączna i udzielana jest za opłatą.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia licencji trzeciemu podmiotowi. Co oznacza, że nie może udostępniać wyników użytkowania aplikacji Mergado osobom trzecim, nie może wynajmować, udostępniać albo innym sposobem umożliwiać osobom trzecim korzystania z aplikacji. Użytkownik nie może wprowadzać zmian w aplikacji Mergado ani jej edytować.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z aplikacji Mergado zgodnie z niniejsza umową i w ramach prawa obowiązującego w Republice Czeskiej.
 • Błędy techniczne, sugestie, komentarze dotyczące działania aplikacji Mergado można przesyłać na e-mail mergado@mergado.com, lub opisać je na forum https://forum.mergado.cz/, https://forum.mergado.com/.
 • Jeśli użytkownik zauważy błędy techniczne, zobowiązany jest je zgłosić nie później niż 14 dni od czasu ich pojawienia.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące jego e-sklepu mogą być przekazywane osobom trzecim - programistom aplikacji dla Mergado Store. Informacje o tych aplikacjach są dostępne na stronie  https://store.mergado.com/.

Płatności

 • Opłata za korzystanie z aplikacji Mergado jest określona w cenniku dostępnym na stronie https://www.mergado.pl/cennik, http://www.mergado.cz/ceny, http://www.mergado.sk/ceny, https://store.mergado.com/, http: / /www.mergado.com/pricing.
 • Opłata za korzystanie z Mergado jest płatna za miesiąc z góry na podstawie faktury przesłanej użytkownikowi, przed rozpoczęciem okresu, w którym licencja zostanie przyznana.
 • Po uzgodnieniu z Administratorem, okres rozliczeniowy może zostać przedłużony na 3, 6 albo 12 miesięcy. W takiej sytuacji opłata za korzystanie z Mergado jest płatna z góry na podstawie faktury przesłanej użytkownikowi na początku okresu, na który została przyznana licencja.
 • Fakturę należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, Użytkownik może poprosić o korektę wyłącznie na piśmie w wymaganym terminie.
 • Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną na e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Czas trwania licencji, wypowiedzenie licencji

 • Licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
 • Umowa może zostać rozwiązana w drodze wypowiedzenia, lub jednostronnego rozwiązania umowy.
 • Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym zostało wypowiedzenie dostarczone drugiej stronie.
 • Operator może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku gdy:
 • Opóźnienie zapłaty przekracza 10 dni.
 • Doszło do naruszenia warunków umowy i licencji.
 • Użytkownik może rozwiązać umowę w sytuacji gdy Operator naruszy warunki umowy i licencji.
 • Użytkownikowi nie przysługuje w żadnym przypadku zwrot kosztów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Mergado technologies, s. r. o. przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia zawartej umowy (albo do wdrożenia środków ustalonych przed zawarciem takiej umowy) oraz przetwarza Twoje dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków publicznych.

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratorów.
  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Mergado technologies, s. r. O. , z siedzibą na ulicy Pavlovská 502/12, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 035 70 061, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura akt 85012 (zwany dalej "administratorem")
  2. Dane kontaktowe administratora:  adres pocztowy Pavlovska 12, 623 00, Brno, adres e-mail mergado@mergado.cz, tel. +420 608 44 00 67.
  3. Administrator nie wyznaczył inspektora ds. ochrony danych osobowych.
 2. Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do:
   1. wykonania umowy zawartej między użytkownikiem a administratorem, lub do  wykonania przez administratora ustaleń poczynionych przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych);
   2.  wywiązania się z obowiązków prawnych administratora danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, w szczególności spełnienie obowiązków nałożonych na administratorów przez powszechnie obowiązujące prawne przepisy, w szczególności ustawę nr 235/2004 Coll., O podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, ustawę nr 586/1992 Coll. z późniejszymi zmianami oraz ustawę nr 563/1991 Dz.U., o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  1. Celem przetwarzania twoich danych osobowych jest wykonanie umowy między Tobą a administratorem lub wykonanie przez administratora ustaleń poczynionych  przed zawarciem umowy i wypełnienie związanych z nią obowiązków publicznych przed administratora.
  2. Administrator nie ma automatycznie indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane dopóki korzystasz z naszych usług. Po usunięciu konta, przetwarzanie Twoich danych polega na ich na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W ten sposób chcemy zabezpieczyć Twoje prawa.
 5. Inni odbiorcy danych osobowych
  1. Innymi adresatami Twoich danych osobowych są osoby świadczące usługi księgowe i podatkowe, usługi techniczne, w tym obsługę oprogramowania, programiści aplikacji do platformy administratora zgodnie z instrukcjami administratora.
  2. Odbiorcami Twoich danych osobowych w celu wypełnienia ustawowych zobowiązań mogą być również organy finansowe, lub inne właściwe organy w przypadkach gdy obowiązujące przepisy prawne nakładają takie ograniczenia na administratora.
  3. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do kraju trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem przekazania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki firmie Zendesk, Inc., zlokalizowanej przy 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Zendesk, Inc. jest podmiotem certyfikowanymi zgodnie z polityką prywatności UE-USA w rozumieniu decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnianej przez politykę prywatności UE-USA.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z następujących narzędzi zewnętrznych z siedzibą w UE: UAB „MailerLite”, z siedzibą pod adresem J.Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa; Smartlook.com, s.r.o., z siedzibą pod adresem Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Czechy, numer VAT: CZ09508830.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, masz prawo zażądać od administratora dostępu do twoich danych osobowych, prawa do naprawy lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twojich danych osobowych i prawo do przenoszenia twoich danych osobowych.
  2. Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych zostało naruszone lub naruszono przepisy, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru
  3. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie ma możliwości zawarcia umowy ani jej wypełnienia przez administratora.

Postanowienia końcowe

 • Ta umowa i wszystkie stosunki prawne wynikające z niniejszego ustalenia umownego podlegają prawu obowiązującemu w Republice Czeskiej.
 • Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia umownego między Dostawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron. W przypadku, gdy porozumienie nie będzie możliwe, strony postanawiają, że Sąd Okręgowy w Brnie będzie odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków licencji w przyszłości. Te zmiany będą wcześniej zgłoszone użytkownikowi. 
 • Użytkownik korzysta z aplikacji Mergado na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z aplikacji Mergado.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1. 11. 2020 r. W wersji PDF do pobrania tutaj:

Starsze wersje warunków użytkowania: